Versie  :  Mei 2020

Artikel 1          Begripsbepaling

 1. Stichting Emergency Limburg gevestigd op Illikhoven 4A te 6116 AL Roosteren. Hierna te noemen ETL. ETL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14074619.
 2. Aanvrager: De natuurlijke – of rechtspersoon die de diensten van ETL inhuurt.
 3. Evenementenzorgverlening: De dienstverlening door ETL conform de vigerende versie van de veldnorm evenementenzorgverlening.
 4. Evenement: De bijeenkomst waarvoor de aanvrager diensten bij ETL inhuurt.
 5. Offerte: De schriftelijke aanbieding door ETL aan de aanvrager

Artikel 2          Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten én alle daaruit volgende handelingen tussen ETL en aanvrager.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van aanvrager wordt door ETL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wanneer een bepaling in deze voorwaarden nietig is of verklaart wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging door ETL.
 5. E-mail wordt in deze als zijnde schriftelijk beschouwd.

Artikel 3          Aanvang, looptijd en beëindiging

 1. ETL stelt aan de hand van de informatie verstrekt door de aanvrager een offerte op. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanvrager.
 2. De aanvrager keurt de offerte schriftelijk goed binnen de gestelde termijn, doch uiterlijk twee weken voorafgaande het evenement.
 3. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat ETL schriftelijk bevestigd aan de aanvrager.
 4. De aanvrager is gehouden ETL van juiste informatie te voorzien, ETL wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid voor onjuist aangeleverde informatie af.
 5. Indien de werksituatie door ETL als onveilig wordt gekenmerkt, en hierop geen actie wordt ondernomen door de aanvrager, kan ETL de dienstverlening per direct beëindigen. Dit ontslaat de aanvrager niet van zijn betalingsverplichting.
 6. Een opdracht wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, gesloten voor een bepaalde vooraf overeengekomen duur. Deze gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, en eindigt na afloop van het (laatste) evenement zoals bedoeld in de overeenkomst.

Artikel 4          Annulering

 1. Bij annulering van het evenement, om redenen anders dan overmacht, is de aanvrager navolgende annuleringsvergoeding verschuldigd:
  1. Bij annulering minder of gelijk aan 2 weken voorafgaande aan het evenement:

De daadwerkelijk door ETL gemaakte onkosten, met een minimum van 40% van het totale offertebedrag.

 • Bij annulering minder dan of gelijk aan 1 week voor het evenement:

80% Van het totale offertebedrag

 • Bij annulering 48 uur of korter voor het evenement:

100% Van het totale offertebedrag.

Artikel 5          Verplichtingen ETL

 1. ETL verbindt zich ertoe haar opdracht naar beste kunnen uit te voeren, zonder dat dit een resultaatverbintenis met zich meebrengt.
 2. ETL draagt zorg voor:
  1. Levering van de in de overeenkomst aangegeven hulpverleners en middelen.
  2. Bevoegde en bekwame zorgverleners, waarvan bewijs in dossier.
  3. Duidelijk herkenbare kleding voor de hulpverleners.
  4. Een adequate verzekering van de ingezette zorgverleners.
  5. Juiste en voldoende eerste hulp- en medische middelen voor het adequaat kunnen uitvoeren van de zorgverlening.
  6. Een zorgplan voor het evenement.
  7. Indien nodig (psycho-sociale) nazorg voor de ingezette zorgverleners.
 3. Uitvoering van de opdracht mag nooit de veiligheid van de door ETL in te zetten hulpverleners in het gedrang brengen. Dit aan de verantwoordelijke van ETL om in te schatten.

Artikel 6          Verplichtingen aanvrager

 1. De aanvrager:
  1. Draagt er zorg voor dat er wordt voldaan  aan de eisen gesteld in de evenementenvergunning, de landelijke richtlijnen van de GHOR en waar van toepassing de branche richtlijnen ten aanzien van de medische hulpverlening.
  2. Draagt er zorg voor dat de, door de aanvrager beschikbaar gestelde, hulpposten voldoen aan het gestelde in de vigerende veldnorm evenementenzorgverlening. Indien de hulpposten door ETL beschikbaar gesteld worden vervalt dit lid voor de aanvrager.
  3. Draagt er zorg voor dat de ingezette zorgverleners worden voorzien van voldoende eten en drinken dat voldoet aan alle hygiëne-eisen. Is de aanvrager hier onvoldoende toe in staat dan is ETL gerechtigd een bedrag van € 15,00 per ingezette zorgverlener per dag in rekening te brengen.
  4. Voorziet in parkeergelegenheid voor een overeengekomen aantal voertuigen in de directe omgeving van het evenement, zulks in overleg met ETL.
  5. Voorziet in parkeergelegenheid binnen het evenemententerrein voor de rechtstreeks aan de zorgverlening gelieerde voertuigen.
  6. Verklaart zich akkoord met het overdragen van de beslissingsbevoegdheid aangaande alle zorgverleningsaspecten aan ETL.
  7. Draagt zorg voor de beschikbaarheid van een contactpersoon voor de zorgverlening.
  8. Draagt zorg voor een ongehinderde toegang tot het evenemententerrein voor de zorgverleners van ETL.

Artikel 7          Kwaliteit en bevoegdheid

 1. Van alle ingezette zorgverleners is er bewijs aangaande kwaliteit en bevoegdheid ten kantore van ETL beschikbaar.
 2. Indien de zorgverlening de kwaliteit en bevoegdheid van de ingezette zorgverleners te boven gaat zal er externe deskundigheid ingeroepen worden.

Artikel 8          Betaling

 1. ETL verstuurd rechtstreeks een factuur aan de aanvrager.
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen netto betaald te worden.
 3. Bij niet tijdige betaling is ETL gerechtigd de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen, dit met een minimum van € 50,00. Zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 4. ETL is gerechtigd, zonder opgaaf van reden, volledige of gedeeltelijke betaling voorafgaande het evenement te verlangen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid

 1. ETL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, zowel direct-, indirect en gevolgschade, ontstaan uit onjuist of onvolledige informatie van de aanvrager.
 2. ETL kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte en gevolgschade voor zover deze samenhangt met het daadwerkelijke handelen (of nalaten daarvan) ten bate van de zorgverlening.
 3. De aanvrager is verantwoordelijk voor schade ontstaan door beschadiging, ontvreemding of vervreemding van middelen en materialen van ETL, voor zover nalatigheid van ETL hieraan niet ten grondslag ligt.

Artikel 10        Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht indien:
  1. ETL niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn werkzaamheden kan uitvoeren, zonder dat er aanwijsbare tekortkomingen bij ETL zijn.
  2. De aanvrager zonder aanwijsbare schuld een evenement moet annuleren.
  3. Er wet- of regelgeving van overheidswege wordt opgelegd.
 2. In een overmachtssituatie kan ETL of de aanvrager niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 11        Geheimhouding en informatieverstrekking

 1. Alle informatie die door de aanvrager wordt verstrekt zal door ETL vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig wordt aangeduid.
 3. ETL draagt zorg voor een geanonimiseerde rapportage van de zorgverlening aan de aanvrager en GHOR.
 4. ETL verstrekt slechts gegevens van zorgverleners aan aanvrager of derden indien hier zwaarwegende redenen voor zijn.

Artikel 12        Publieke uitingen

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken is het ETL vrij te communiceren over alle aspecten die behoren tot haar taken binnen de zorgverlening gedurende het evenement. Dit geldt ook en niet conclusief voor uitingen op social media.
 2. Het staat de aanvrager vrij publieke uitingen te doen van de zorgverlening, voor zover dit niet de belangen van ETL, haar partners of zorgvragers schaadt.

Artikel 13        Wijziging van de voorwaarden

 1. Het staat ETL vrij deze voorwaarden te wijzigen indien dit noodzakelijk of wenselijk geacht wordt. De aanvrager zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
 2. Een wijziging van de voorwaarden heeft geen invloed op reeds bestaande overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk overeen gekomen wordt.

Artikel 14        Klachten en geschillen

 1. Klachten kunnen tot 1 maand na afloop van  het evenement voorgelegd worden aan ETL.
 2. Alle ingediende klachten zullen behandeld worden conform de vigerende klachtenregeling.
 3. In geval van optreden van een geschil kiest ETL domicilie bij de rechtbank in Roermond.

Artikel 15        Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, overeenkomsten, handelingen en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus vastgesteld op 11 mei 2020 door het bestuur van de Stichting ETL.